ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.23..40..66.

 

Adres ul. Wyszyńskiego 38
66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon (095) 73-87-139, 73-87-142, 73-87-145
Fax (095) 73-87-217
E-mail adm1@zgm.gorzow.pl
Czas pracy poniedziałek - czwartek od godz. 7 do godz. 17
piątek od godz. 7 do godz. 15
Czas pracy kasy przeniesiona do ADM-3 przy ul Armii Polskiej 29
Pogotowie Techniczne Wyświetl telefony pogotowia technicznego
Konto główne 28 1240 6494 1111 0010 6941 9167

 

 

KIEROWNICY ODDZIAŁU TERENOWEGO - ADM NR 1

 

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon    E-mail
Kierownik Edyta Farbotko
73-87-140 efarbotko@zgm.gorzow.pl
Kierownik Zespołu Administratorów Mariusz Chasiak
73-87-144 mchasiak@zgm.gorzow.pl

 

Aktualny wykaz adresów przypisanych do poszczególnych administracji i administratorów wraz danymi kontaktowymi znajduje się w zakładce "Rejony".

 

Kierownicy Oddziałów terenowych tzn. Administracji Domów Mieszkalnych podlegają bezpośrednio Z-cy Dyrektora d/s techniczno-eksploatacyjnych oraz pośrednio Głównemu Księgowemu w zakresie spraw finansowych. Kierownicy są bezpośrednimi przełożonymi pracowników zatrudnionych w Oddziałach. Realizują swoje obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wewnętrzne regulaminy, zarządzenia, wytyczne, itp.

Do zakresu obowiązków kierownika Oddziału należy:

 • zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Oddziału wynikających z niniejszego regulaminu,
 • organizowanie stanowisk pracy, usprawnianie metod i form pracy podległych pracowników,
 • ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności oraz udzielanie wytycznych i wskazówek podległym pracownikom,
 • dbałość o przestrzeganie regulaminu pracy i innych przepisów prawa obowiązujących na stanowisku pracy,
 • zabezpieczenie realizacji zadań planowych, racjonalne wykorzystanie posiadanych w dyspozycji sił i środków,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad czynnościami i terminowym załatwianiem spraw,
 • organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców oraz terminowe i obiektywne ich załatwianie,
 • prowadzenie i aktualizacja zbioru obowiązujących przepisów prawnych oraz ich upowszechnianie wśród pracowników,
 • dbałość o powierzone mienie, bezpieczeństwo systemów informatycznych i danych osobowych,
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
 • odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Oddziału,

Kierownik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i materialną za zaniedbania wynikające z braku nadzoru i kontroli nad pracą podległych pracowników. Kierownik odpowiada karnie, cywilnie bądź łącznie w przypadku popełnienia przez siebie czynu przestępczego lub popełnienia takiego czynu przez podległych pracowników, jeżeli przez swoje zaniedbanie w zakresie kontroli umożliwił ich popełnienie.ZAKRES DZIAŁANIA ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

ADM posiada dokładną znajomość administrowanego terenu, budowli oraz właściwego użytkowania budynków i lokali.

Całokształt spraw prowadzonych przez Administrację ma na celu właściwą obsługę mieszkańców, utrzymanie budynków i ich urządzeń w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości /posesji/.

W zakresie technicznej ochrony substancji mieszkaniowej, utrzymania budynków i ich urządzeń w należytym stanie technicznym:

 • prowadzi i przechowuje dokumentację techniczną administrowanych budynków (książki budynków, karty inwentaryzacyjne, dokumentację techniczną, protokoły odbioru, przeglądów itp.),
 • prowadzi kontrole okresowe stanu technicznego budynków,
 • prowadzi przeglądy stanu sprawności technicznej całego obiektu,
 • dokonuje badań doraźnych w wyniku zawiadomień pisemnych, ustnych, telefonicznych o wystąpieniu uszkodzenia, awarii,
 • ustala potrzeby remontowe, ich klasyfikację i kolejność na podstawie kontroli i przeglądów okresowych oraz decyzji organu państwowego nadzoru budowlanego; zapewnia opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i ekspertyz,
 • opracowuje dokumenty związane z procedurą zamówień publicznych w zakresie remontów, usług,
 • zapewnia nadzór techniczny i inwestorski nad remontami,
 • dokonuje odbioru wykonanych prac remontowych i usług w ramach zawartych umów pod względem jakości i ilości, sprawdza kosztorysy powykonawcze oraz faktury pod względem merytorycznym, rachunkowym i rzeczowym, nalicza kary umowne,
 • opiniuje pod względem technicznym i prowadzi całokształt spraw związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń, lokali i budynków,
 • zabezpiecza instalacje i urządzenia przed skutkami oddziaływania warunków atmosferycznych,
 • usuwa zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz innych osób na skutek uszkodzeń elementów budynków lub wadliwego działania instalacji i urządzeń,
 • zabezpiecza przed zniszczeniem lokale i budynki niezagospodarowane,
 • zawiadamia niezwłocznie kierownictwo zakładu i władzę budowlaną w przypadku stwierdzenia, że stan budynku zagraża bezpieczeństwu mieszkańców; po otrzymaniu orzeczenia od władz budowlanych natychmiast przystępuje do jego realizacji,

W zakresie działalności eksploatacyjnej i użytkowania budynków:

 • przyjmuje w administrację i zarządzanie nieruchomości (budynki, urządzenia itp.), zawiera umowy najmu lokali w oparciu o decyzje administracyjne, sporządza protokoły zdawczo-odbiorcze,
 • prowadzi pełną ewidencję administrowanych zasobów (budynki, lokale mieszkalne, lokale użytkowe itp.) oraz czuwa nad pełnym i prawidłowym ic h wykorzystaniem,
 • prowadzi pełną ewidencję terenów zielonych, ogrodów przydomowych, umów dzierżawnych i opłat; dokonuje bieżącej konserwacji i czuwa nad prawidłową ich eksploatacją,
 • prowadzi pełną ewidencję powierzchni sprzątanej; zabezpiecza utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego,
 • ustala wymiar czynszu oraz opłat za świadczenia wynikające z umowy najmu i innych umów (dzierżawa terenu, opłata za psy itp.),
 • opiniuje wnioski mieszkańców o przyznanie pieniężnych dodatków mieszkaniowych,
 • opiniuje wnioski meldunkowe i prowadzi ewidencję w tym zakresie dla potrzeb ADM,
 • współpracuje z organami samorządowymi w zakresie gospodarki lokalami,
 • zawiera umowy na usługi i media (woda, ciepło, śmieci itp.), kontroluje ich realizację i rozliczenie w oparciu o prowadzoną dokumentację,
 • załatwia wnioski, skargi i zażalenia mieszkańców dot. zagadnień eksploatacji i użytkowania nieruchomości,
 • czuwa nad bezpieczeństwem p.poż. i ubezpieczeniem budynków; sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu porządku domowego,
 • współpracuje z obroną cywilną zakładu w zakresie OTK,

W zakresie Wspólnot Mieszkaniowych:

 • przyjmuje w zarządzanie nieruchomości, lokale,
 • kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz wstosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami,
 • reprezentuje właściciela mieszkań komunalnych (gminę) na zebraniach wspólnot mieszkaniowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzi dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej odrębną księgowość finansową oraz rachunek bankowy,
 • zwołuje zebrania ogółu właścicieli, co najmniej raz w roku nie później niż w pierwszym kwartale, na którym składa roczne sprawozdanie ze swej działalności, rozliczenie z pobranej zaliczki na fundusz remontowy, przedkłada projekt rocznego planu gospodarczego wraz z projektem uchwały, przedkłada kalkulację wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • na podstawie sprawozdania i oceny pracy zarządu zostaje podjęta uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi.

W zakresie działalności finansowo-księgowej:

 • przestrzega dyscypliny finansowej w ramach przyznanych limitów na realizację planu remontów, konserwację i działalność eksploatacyjną,
 • prowadzi odrębny rachunek bankowy,
 • opracowuje plan rzeczowo-finansowy i przekazuje go do zatwierdzenia dyrektorowi zakładu,
 • prowadzi analizy okresowe w zakresie realizacji planu, sprzedaży, kosztów, strat, zysków itp.,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych i innych,
 • prowadzi ewidencję i bieżącą windykację należności czynszowych, rozliczenia finansowe wynikające z zawartych umów i obowiązujących przepisów,
 • prowadzi obowiązującą sprawozdawczość finansowo-księgową oraz przechowuje dokumenty źródłowe.

 

 


Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.