ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.62..66..87.
1366351177-86.jpg

Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych wprowadza się w celu udzielenia pomocy w przezwyciężeniu trudności osobom i rodzinom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej w związku z czym nie są w stanie spłacić zaległych należności, a także w celu zmotywowania użytkowników do regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych.

 

 

 1. Program skierowany jest do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Miasta Gorzowa Wlkp. będących w trudnej sytuacji  materialnej i życiowej.
 2. Warunkiem przystąpienia do odpracowania długu w ramach Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych jest bieżące regulowanie należności czynszowych.
 3. Nie ma możliwości przystąpienia do Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych zastępczo w zamian za bieżące należności czynszowe oraz wyłącza się możliwość świadczeń rzeczowych od osób posiadających zaległości za okres krótszy niż 6 miesięcy. W stosunku do tych osób należy wyczerpać wszelkie procedury windykacyjne.
 4. Decyzję o możliwości odpracowania długu podejmuje Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po przeprowadzeniu analizy złożonego wniosku.
 5. Realizowany Program ukierunkowany jest w szczególności na:
  1. zmniejszenie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy,
  2. ułatwienie osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej regulowania zobowiązań z tytułu zamieszkiwania,
  3. zealizację przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości, który nie jest realizowany w ramach umów zawartych z firmami zewnętrznymi,
  4. działania prospołeczne i aktywizujące.
 6. Regulamin Programu umieszczony będzie :
  1. na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm.gorzow.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.gorzow.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym z możliwością pobrania lub wydruku przez zainteresowane osoby,
  2. na tablicach ogłoszeń we wszystkich komórkach organizacyjnych ZGM.
 7. Wdrożenie Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych leży w interesie publicznym i przyczyni się do:
  1. przyspieszenia spłaty należności pieniężnych wobec Miasta Gorzów Wlkp.  powstałych w wyniku zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz zaległego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta  Gorzów Wlkp.,
  2. zwiększenia  liczby wzajemnych zamian lokali mieszkalnych oraz dążenia do zlikwidowania zadłużenia najemców tych lokali lub osób zajmujących te lokale bezumownie, co pozwoli im uregulować sytuację finansową i umożliwić odzyskanie prawa do najmu lokalu mieszkalnego, zamiany tego lokalu bądź jego wykupu,
  3. utrwalenia nawyku do terminowego wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu,
  4. zapobiegania eksmisji i bezdomności.

Przedmiotem Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych jest świadczenie różnych czynności rzeczowych zastępczo w zamian za należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, określone jako płatność pieniężna.

 1. Prace porządkowe (zewnętrzne) :
  1. grabienie liści i zbieranie ich do worków foliowych lub w pryzmy wraz z załadunkiem
  2. pielęgnacja zieleni, w tym np. usuwanie chwastów
  3. oczyszczenie terenu z zalegających nieczystości, odśnieżanie ręczne,
  4. likwidacja dzikich wysypisk
 2. Prace  porządkowe (wewnętrzne):
  1. Sprzątanie części wspólnych   budynków
  2. wynoszenie odpadów komunalnych – gabarytów zalegających na strychach i korytarzach piwnicznych do miejsca ich składowania lub załadunek na samochód.
  3. załadunek i wyładunek ruchomości w trakcie prowadzenia czynności eksmisyjnych.
 3. Inne prace:
  1. Drobne naprawy i  prace  konserwacyjne  na placach  zabaw,  w szczególności  malowanie  elementów ogrodzenia i urządzeń zabawowych.        
  2. Roznoszenie zakopertowanej korespondencji za pokwitowaniem na liście.
  3. Wywieszanie ogłoszeń administracyjnych.
  4. Pomocnicze czynności biurowe.


Szczegółowych informacji o Programie udzielać będą  pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Formularz  zgłoszeniowy  z możliwością  pobrania lub wydruku przez zainteresowane  osoby, na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm.gorzow.pl  oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.gorzow.pl .

 
ppt Realizacjia Świadczeń Wzajemnych.ppt
(3842 KB)
Prezentacja multimedialna na temat Realizacji Świadczeń Wzajemnych
pdf a1-2017-do-z8-2015.pdf
(127 KB)
Aneks nr 1 do zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Zakładu ZGM z dnia 24 czerwca 2015r (Cennik 2017)
pdf cd_zał.-1,5,6.pdf
(249 KB)
Załączniki do regulaminu cd.
pdf Zarz.Reg.zał.2,3,4,7,8,9.pdf
(568 KB)
Zarządzenie Dyrektora ZGM i regulamin wraz z załącznikami
pdf zarzadz.Prezyd.M_2013.2013
(264 KB)
Zarządzenie Prezydenta Miasta 2013
pdf zarzadz.Prezyd.M_2015.Miasta
(154 KB)
Zarządzenie Prezydenta Miasta 2015Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.