ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.13..18..95.

Dlug


Wyświetl tylko  dla jednostki15.11.2018 Wykonywanie drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach WM w rejonie ADM-1

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp. objętych wykazem adresowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wyceną nakładów rzeczowych oraz zestawieniem materiałów i sprzętu będącymi załącznikami do zaproszenia .

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 26.11.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 26.11.2018r. o godz. 09:30, w siedzibie ZGM w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek 3.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
09.11.2018 Wykonanie boksu śmietnikowego z siatki wraz z zadaszeniem przy budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 73-74 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boksu śmietnikowego z siatki wraz z zadaszeniem przy budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 73-74

 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
 • zebranie wierzchniej warstwy ziemi,
 • montaż krawężników betonowych,
 • wykonanie utwardzenia terenu,
 • wykonanie ogrodzenia z siatki,
 • wykonanie jednospadowego daszku

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 23.11.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji  w tym zakresie udzieli ADM – 5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
06.11.2018 Wykonanie boksu śmietnikowego bez zadaszenia na działce nr 1369 w obręb Staszica ul. Matejki 68-70 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boków śmietnikowych bez zadaszenia  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Matejki 66,67,68-70 w Gorzowie Wielkopolskim:

 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
 • wykonanie wykopu w skarpie,
 • wymurowanie ścian z bloczka betonowego wraz z otynkowaniem,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
 • wykonanie utwardzenia terenu

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik  do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 21.11.2018r. do godz. 9:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji  w tym zakresie udzieli ADM – 5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.