ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.1..92..72.

 

Adres ul.Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon (095) 73-87-101, 73-87-102
Fax (095) 73-87-100
E-mail biuro@zgm.gorzow.pl
Czas pracy poniedziałek - czwartek od 7.00 do 17.00
piątek od 7.00 do 15.00

 

 

DYREKCJA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon Działy Podległe

Dyrektor

 

Paweł Nowacki
73-87-101
 • Biuro Radców Prawnych
 • Biuro Zamiany Mieszkań
 • Dział Spraw Pracowniczych
 • Dział Administracyjno - Gospodarczy
 • Sekcja Informatyki
 • Stanowisko BHP i p.poż.
 • Obrona Cywilna
Z-ca Dyrektora Ds. Techniczno-Ekspoloatacyjnych
73-87-101
 • Dział Techniczno - Eksploatacyjny
 • Sekcja Zamówień Publicznych
 • Administracje Domów Mieszkalnych
Główny Księgowy Dorota Benowska 73-87-101
 • Dział Finansowo-Księgowy

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 oraz w każdą środę w godzinach od 11:00 do 14:00. Termin spotkania uzgodnić należy w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Wełniany Rynek 3 - I piętro pok. 10, lub telefonicznie pod numerem 0 95 7 387 101 .

 

KIEROWNICY DZIAŁÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon E-mail
Kierownik Dział Finansowo-Księgowego Halina Klewżyc 73-87-124 hklewzyc@zgm.gorzow.pl
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych Krystyna Dowlaszewicz 73-87-103 kdowlaszewicz@zgm.gorzow.pl
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Małgorzata Jaworska 73-87-101 mjaworska@zgm.gorzow.pl
Kierownik Sekcji Zamówień Publiczny Alina Bloch-Zapytowska 73-87-130 abloch@zgm.gorzow.pl
Kierownik Sekcji Informatyki Piotr Koch 73-87-121 pkoch@zgm.gorzow.pl
Kierownik Działu Techniczno - Eksploatacyjnego Jacek Szempliński
73-87-112 jszemplinski@zgm.gorzow.pl

 

W głownej siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej funkcjonują następujące działy i sekcje

 • Biuro Radców Prawnych
 • Dział Spraw Pracowniczych
 • Dział Administracyjno - Gospodarczy
 • Sekcja Informatyki
 • Stanowisko BHP i p.poż.
 • Stanowiskao ds. obrony cywilnej
 • Dział Techniczno - Eksploatacyjny
 • Sekcja Zamówień Publicznych
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Stanowisko Specjalista-Koordynator programu "KAWKA"

 

Biuro Radców Prawnych

 • udziela porad prawnych i wyjaśnień pracownikom zakładu w zakresie stosowania prawa,
 • wydaje opinie prawne w sprawach o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym m.in. wydawania aktu prawnego o charakterze ogólnym, spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym, zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości, rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, odmowy uznania zgłoszonych roszczeń, spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi, zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentami zagranicznymi, zawarcia ugody w sprawach majątkowych, umorzenia wierzytelności, zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,
 • prowadzi zbiór przepisów prawnych i ich aktualizację: informuje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działalności zakładu oraz uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
 • prowadzi centralny rejestr umów, dokonuje akceptacji projektów specyfikacji przetargowych oraz zawieranych umów,
 • uczestniczy w prowadzonych przez zakład rokowaniach których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,
 • prowadzi rejestry spraw sadowych i egzekucyjnych oraz nadzór prawny nad egzekucją należności,
 • występuje w charakterze pełnomocnika zakładu w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi – w zakresie posiadanych pełnomocnictw od Prezydenta Miasta.

 

Dział Spraw Pracowniczych

 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie utrzymania optymalnego zatrudnienia,
 • prowadzi dokumentację pracowniczą i akta osobowe,
 • przygotowuje dokumentację dot. zawierania i rozwiązywania umów o pracę, udzielania kar i wyróżnień, przyznawania gratyfikacji i odpraw, wydawania zaświadczeń,
 • sporządza wnioski emerytalne i rentowe do ZUS,
 • przygotowuje projekty regulaminów: pracy, wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
 • sporządza plany urlopów i nadzoruje ich realizację,
 • prowadzi kontrolę przestrzegania dyscypliny pracy, etyki zawodowej, itp.,
 • ustala plan zatrudnienia i funduszu płac oraz kontroluje jego realizację,
 • nalicza wynagrodzenia za pracę, zasiłki i świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, gratyfikacji i odpraw,
 • prowadzi ewidencję zarobkową pracowników,
 • prowadzi rozliczenia podatku od wynagrodzeń, składek i zasiłków ZUS, ubezpieczeń grupowych itp.,
 • dokonuje potrąceń pieniężnych z wynagrodzeń wynikających z tytułów prawnych, orzeczeń i rozliczeń pracowniczych,
 • prowadzi sprawy związane z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych, szkoleniami wewnętrznymi i zleconymi,
 • współpracuje z Urzędem Pracy, szkołami i uczelniami w zakresie pozyskiwania nowych pracowników oraz kandydatów do odbywania praktyk zawodowych, staży absolwenckich itp.
 • sporządza plan wydatków finansowych ZFŚS, współpracuje ze związkami zawodowymi w zakresie realizacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • współpracuje z przemysłową służbą zdrowia oraz komórką bhp w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia i właściwych warunków pracy,
 • koordynuje odpracowanie kary przy pracach na cele publiczne,
 • sporządza analizy i sprawozdania statystyczne z zakresu spraw pracowniczych,
 • prowadzi ewidencję i zbiór zarządzeń wewnętrznych, pełnomocnictw, instrukcji, regulaminów itp., wydanych przez Dyrektora,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi zakładu przy opracowaniach projektów wewnętrznych zarządzeń, instrukcji itp.

 

Dział Administracyjno - Gospodarczy

 • prowadzi czynności związane z funkcjonowaniem siedziby ZGM: zapewnienie porządku i czystości pomieszczeń, zabezpieczenie przed kradzieżą i włamaniem oraz ochroną p.pożarową, utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych i przedmiotów o niższej wartości,
 • zabezpiecza wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble, maszyny biurowe itp. oraz ich konserwację,
 • organizuje i prowadzi biuro dyrektora oraz jego zastępcy, koordynuje przyjęcia interesantów, porządkuje i archiwizuje dokumentację,
 • prowadzi obsługę kancelaryjną: przyjmowanie, rejestracja, rozdział, ekspedycja korespondencji, nadzór nad właściwym obiegiem i wysyłką pism i dokumentów,
 • prowadzi książkę kontroli zakładu przez inne instytucje,
 • prowadzi magazyn druków i materiałów piśmiennych,
 • zabezpiecza prenumeratę prasy, czasopism zawodowych i aktów prawnych, prowadzi ewidencję książek, literatury fachowej,
 • prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym ich załatwianiem,
 • prowadzi archiwum zakładowe.

 

Sekcja Informatyki

 • prowadzi sprawy z zakresu informatyki i komputeryzacji ZGM,
 • prowadzi inwentaryzację sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • utrzymuje w sprawności technicznej sprzęt informatyczny i zainstalowane oprogramowania,
 • zabezpiecza przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w zakładzie,
 • zapewnia bezpieczeństwo systemów sieciowych,
 • przygotowuje projekty, opinie, zestawienia itp. w zakresie dokumentacji informatycznej,
 • przygotowuje, wdraża, aktualizuje i nadzoruje procedury bezpieczeństwa oraz wykonywania kopii danych i oprogramowania,
 • organizuje i prowadzi szkolenia wewnętrzne z zakresu stosowania rozwiązań informatycznych, oprogramowania,
 • uczestniczy w procedurach zamówień publicznych związanych merytorycznie z zadaniami własnymi.

 

Stanowisko BHP i p.poż.

 • sprawuje kontrolę stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.pożarowej oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp m.in. aktualnością badań lekarskich, pomiarów występowania czynników szkodliwych, sprawności urządzeń produkcyjnych i ochronnych, zasad używania odzieży ochronnej,
 • współpracuje z lekarzem zakładowym w zakresie profilaktyki badań,
 • opracowuje plany poprawy warunków pracy i kontroluje ich realizację pod kątem prawidłowości wykorzystania nakładów finansowych,
 • prowadzi szkolenia wstępne i instruktaż w zakresie bhp dla pracowników nowo zatrudnianych, przenoszonych na inne stanowisko,
 • organizuje szkolenia okresowe pracowników, inicjuje i rozwija różne formy popularyzacji zagadnień ochrony pracy,
 • opracowuje instrukcje szczegółowe bhp dla stanowisk pracy,
 • opracowuje i prowadzi ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządza protokoły i sprawozdania z wypadków w pracy, na terenie administrowanych nieruchomości itp. oraz chorób zawodowych,
 • dokonuje analiz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.pożarowej, przyczyn wypadków przy pracy, zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • opracowuje i aktualizuje normy przydziału i zużycia odzieży roboczej i ochronnej,
 • uczestniczy w opracowywaniu wniosków dot. wymogów bhp w planach inwestycyjnych i modernizacyjnych, uczestniczy w odbiorach technicznych urządzeń, maszyn i obiektów mających wpływ na warunki bhp,
 • sporządza wnioski o ukaranie pracowników uporczywie wykraczających przeciw przepisom bhp i p.poż.

 

Stanowisko ds. obrony cywilnej

 • ściśle współpracuje z władzami obrony cywilnej na terenie miasta,
 • prowadzi kancelarię tajną zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 • nadzoruje i prowadzi kontrolę pomieszczeń obronnych, wyposażenia i konserwacji schronów, magazynu sprzętu obrony cywilnej,
 • prowadzi ewidencję i kontrolę istniejących ukryć zabezpieczających, szczelin przeciwlotniczych w administrowanych zasobach,
 • organizuje szkolenia pracowników w zakresie OC, opracowuje lokalne zasady pracy drużyn schronowych, zasady zachowania się ludności w schronach, ukryciach zabezpieczających i szczelinach.

 

Dział Techniczno - Eksploatacyjny

 • sprawuje funkcję kontrolną, koordynacyjną, szkoleniowo - instruktażową w zakresie prowadzonej przez ADM-y działalności eksploatacyjnej i działalności remontowej, ochrony budynków, lokali i innych,
 • współpracuje z działem księgowości przy ustalaniu zbiorczego planu rzeczowo-finansowego oraz na poszczególne Oddziały,
 • prowadzi nadzór nad prawidłową budową planu remontów i jego realizacją /klasyfikacja, stopień pilności, prawidłowość umów itp./ oraz w zależności od potrzeb dokonuje korekty tego planu,
 • prowadzi nadzór nad pełnym i prawidłowym wykorzystaniem środków przeznaczonych na remonty,
 • sprawdza zgodność umów, aneksów z obowiązującym planem rzeczowo – finansowym, przekazuje do zatwierdzenia dyrektorowi bądź jego zastępcy,
 • prowadzi rejestr klasyfikacji nieruchomości w zależności od ich stanu technicznego, uczestniczy w wizjach lokalnych,
 • koordynuje proces odtwarzania dokumentacji technicznej w budynkach gminnych oraz wspólnotowych,
 • opracowuje kosztorysy inwestorskie, nadzoruje i rozlicza prowadzone w ADM budowy, rozbiórki, uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych,
 • określa zakres remontu, robót lokali z „ruchu ludności”,
 • 10) sprawuje nadzór w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego, ochrony p.pożarowej, ochrony środowiska a dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków sanitarnych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • opracowuje oceny, opinie i ekspertyzy techniczne obiektów oraz projekty w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji,
 • załatwia skargi i zażalenia mieszkańców w trybie odwoławczym od decyzji ADM,
 • prowadzi nadzór nad przestrzeganiem w załatwianych sprawach obowiązujących przepisów, ustaleń, terminów, itp.,
 • prowadzi nadzór w zakresie prawidłowej gospodarki lokalami użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi i terenami,
 • opiniuje wnioski najemców lokali użytkowych dot. okresowego obniżenia czynszu i kieruje do decyzji Prezydenta Miasta,
 • opracowuje wnioski najemców dot. rozłożenia na raty i umorzenia zaległości czynszowych, a następnie przedkłada do decyzji Dyrektora,
 • współpracuje z organami samorządowymi, nadzorem budowlanym, Policją, Strażą Pożarną, Sanepidem, itp.,
 • sporządza zbiorcze zestawienia, sprawozdania i analizy z działalności zakładu w zakresie stanu technicznego budynków, remontów i eksploatacji.

 

Sekcja Zamówień Publicznych

 • koordynuje w skali całego zakładu przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami Zakładu,
 • planuje, opracowuje i prowadzi dokumentację związaną z procedurami udzielania zamówień publicznych na podstawie zatwierdzonego planu rzeczowo- finansowego,
 • sprawdza i parafuje umowy zawarte w wyniku postępowań przetargowych przeprowadzonych w trybie prawa zamówień publicznych, sprawdza zgodność innych umów, aneksów z obowiązującym planem rzeczowo – finansowym, przekazuje do zatwierdzenia dyrektorowi bądź jego zastępcy,
 • prowadzi centralny rejestr postępowań przetargowych,
 • prowadzi centralny rejestr zamówień udzielonych w trybie „z wolnej ręki”,
 • aktualizuje informacje o przetargach na stronie internetowej BIP,
 • współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z prawa zamówień publicznych.

 

Specjalista – koordynator programu „KAWKA” 

Prowadzi sprawy związane z realizacją  przedsięwzięcia pod nazwą „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.”, finansowanego w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA" a w szczególności :

 

 • przygotowuje wszelkie  materiały niezbędne do realizacji zadania  w  tym : zestawienia, wykazy, tabele, wnioski  itp., ściśle współpracuje  z:
  • poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miasta,
  • PGE  Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział  Elektrociepłownia Gorzów,
  • poszczególnymi Administracjami Domów Mieszkalnych i innymi komórkami  organizacyjnymi w ZGM,
  • innymi Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych biorących udział w Programie, w celu dokonywania wzajemnych uzgodnień, 
 • bieżąco monitoruje  realizację zadania, prowadzi analizę i raportowanie,
 • prowadzi nadzór nad prawidłowym sporządzaniem dokumentów - a w razie potrzeby ich przygotowanie - niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zadania, monitoruje ich obiegu,
 • odpowiada za prawidłowe i terminowe  rozliczenie wykonanych zadań.

 

 

Dział Finansowo-Księgowy

 • prowadzi rachunkowość całego zakładu zgodnie z zakładowym planem kont, zasadami rachunkowości oraz finansów publicznych, przy użyciu elektronicznego systemu przetwarzania danych,
 • prowadzi rachunkowość zakładu w układzie umożliwiającym ustalanie wyników działalności poszczególnych Oddziałów,
 • prowadzi ewidencję księgową środków trwałych, rozlicza inwentaryzacje,
 • gospodaruje środkami finansowymi zakładu w zakresie wypracowanych środków, otrzymanych dotacji oraz dokonuje rozliczeń z budżetem miasta,
 • ustala dla Oddziałów wskaźniki do planu rzeczowo-finansowego, opracowuje zbiorczy plan dla całego zakładu,
 • nadzoruje działalność służb finansowych w Administracjach,
 • prowadzi rozliczenia finansowe wynikające z zawartych umów i przepisów prawa, przestrzega terminowego regulowania zobowiązań,
 • ustala zasady i kontrolę obiegu dokumentów finansowych,
 • prowadzi kontrolę formalno-prawną i rachunkową zgodności dokumentów księgowych,
 • sporządza sprawozdania, analizy okresowe z realizacji zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego oraz analizy problemowe,
 • zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie rachunków bankowych,
 • prowadzi rachunkowość ZFŚS oraz obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie kasy, odprowadzanie wpływów do banku,
 • współpracuje z Wydziałami Finansowymi Urzędu Miasta, bankami, organami skarbowymi itp.
 • zabezpiecza bezpieczeństwo danych na nośnikach magnetycznych oraz archiwizuje dowody księgowe inną dokumentację przewidzianą przepisami o rachunkowości.

 

pdf Regulamin Organizacyjny ZGM.pdf
(134 KB)
Regulamin Organizacyjny ZGM
pdf Zarządzenie 21_2014.pdf
(13 KB)
Zarządzenie Dyrektora w sprawie aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego ZGM


Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.